Služby

Audit

- štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy
- štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy
- súvisiace audítorské služby

Poradenstvo

- účtovné
- finančné
- organizačné
- ekonomické analýzy
- v oblasti obchodného a daňového práva

Účtovníctvo

- spracovanie účtovníctva, vrátane účtovnej závierky
- spracovanie vnútropodnikových smerníc pre vedenie účtovníctva
- spracovanie účtovnej závierky podľa IAS/IFRS

O Spoločnosti

Spoločnosť E.R. Audit, spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti štatutárneho auditu a poradensko-konzultačné služby v oblasti účtovníctva, ekonomického a organizačného poradenstva od roku 1996. Spoločnosť je zapísaná v obchodnon registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 11217/B. Od svojho založenia je členom Slovenskej komory audítorov s vydanou licenciou č. 114 a je zapísaná v zozname audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu.
Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať služby klientom na vysokej profesionálnej úrovni, ktorej hlavnými atribútmi sú odbornosť, mlčanlivosť, slušnosť, spoľahlivosť, korektnosť a diskrétnosť.

Služby poskytujeme vlastnými zamestnancami a externými spolupracovníkmi. Spoločnosť využíva externú spoluprácu so skúsenými odborníkmi s dlhoročnou praxou z oblasti daňového a obchodného práva, ktorými sú hlavne audítori, daňoví poradcovia a pracovníci z oblasti komerčného práva. Aby sme splnili náš hlavný cieľ musia naši pracovníci spĺňať určité dôležité kritéria:
- konzultačné a audítorské skúsenosti z priemyselných podnikov a obchodných spoločností pôsobiacich v Slovenskej republike,
- schopnosť poskytnúť požadované služby efektívnym spôsobom a ich zvládnutie po organizačnej a metodickej stránke s aktívnou účasťou pracovníkov klienta,
- ovládať systém účtovníctva, daňové a právne normy platné v Slovenskej republike.

Správy o transparentnosti

Posledná aktualizácia stránky 27.3.2017

Kontakt

Sídlo

E.R. Audit, spol. s r.o.
Gagarinova 7/b
821 03 Bratislava
TEL: +421 2 321 17 871
E-MAIL: eraudit@eraudit.sk

IČO: 35 692 855 | DIČ: 2020309621 | IČ DPH: SK2020309621